Zavřít

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu acaculture.cz, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

1.2. Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, a že s ním v plném rozsahu souhlasí.

2. Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

2.1.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
c) je dodáno v odpovídajícím množství a má odpovídající míry nebo hmotnost a
d) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

2.2.Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo
a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li takový postup možný
b) na přiměřenou slevu z ceny věci nebo
c) od kupní smlouvy odstoupit.

2.3.Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

3.1.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Zjistí-li kupující po převzetí zboží neúplnost dodávky, příp. jiné vady a neshody mezi obsahem účetního dokladu a skutečným stavem dodaného zboží, sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně na jeho e-mailovou adresu či adresu provozovny prodávajícího uvedenou v čl. 4.1. tohoto reklamačního řádu. V oznámení je třeba zjištěné vady přesně specifikovat.

3.2.Kupujícímu doporučeno při přebírání zboží zkontrolovat stav zásilky, neporušenost jejího obalu a případné vady neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující shledá porušený obal není povinen zboží od přepravce převzít, avšak měl by sepsat s přepravcem zápis o škodě. Poté je doporučeno neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující v dokladech přepravce převzetí zásilky potvrdí, není možno reklamovat poškození zásilky u přepravce.

3.3.Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3.4.Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

3.5.Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

3.6.Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

3.7.Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

3.8.Účetní doklad, který prodávající předává kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

3.9.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

3.10.Záruka se nevztahuje na
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) vady způsobené kupujícím použitím zboží v rozporu s právními předpisy,
c) škody způsobené neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo používáním zboží, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami a rovněž používáním za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek,
d) neodborným ošetřováním, nadměrným mechanickým opotřebením nebo
běžným opotřebením, které je dané vlastností materiálu.
e) škody vzniklé úpravami či opravami, ke kterým nedal prodávající svůj předchozí písemný souhlas,
f) nesprávným skladováním a
g) škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

3.11.Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na
a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
b) výměnu zboží nebo jeho součásti
a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti
c) přiměřenou slevu z ceny zboží nebo
d) odstoupení od kupní smlouvy.

3.12.V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na a) výměnu zboží nebo b) odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

4. Způsob reklamace vad zboží

4.1.Práva kupujícího z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese: Batavia, Lýdia Dundová, Újezd 27, Štětí, PSČ 411 08 . Kupující je oprávněn vadu zboží buď reklamovat osobně v této provozovně, nebo písemně zasláním zboží na adresu této provozovny, a to doporučenou zásilkou s nápisem REKLAMACE. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží zpět v originálním obalu, nebo musí zajistit obal takový, aby vyhovoval nárokům přepravy a nedošlo při ní k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení zboží prodávajícímu odpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, v jehož důsledku vzniklo poškození zboží, nebude prodávajícím reklamace uznána.

4.2.Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

4.3.Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4.4.Kupující je povinen při reklamaci předložit zboží v úplném stavu včetně příslušenství a součástí a rovněž předložit fakturu, dodací list a veškeré jiné doklady.

4.5.Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Kupující je dále povinen v reklamaci uvést specifikaci práv, které vůči prodávajícímu uplatňuje.

4.6.Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení.

4.7.Je - li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v odstavci 4.6. Reklamačního řádu vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím. Kupující má nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

4.8.Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 3.8. Reklamačního řádu. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

4.9.Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese v tomto případě kupující.

4.10.Při nevyzvednutí reklamovaného zboží do třiceti (30) dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu zboží, příp. skladné.

5. Závěrečná ustanovení

5.1.Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.10.2017. Znění Reklamačního řádu je prodávající oprávněn písemně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu.

Vrácení reklamovaného zboží:

Pokud Vám zaslané zboží nebude z jakéhokoliv důvodu vyhovovat, máte možnost jej vrátit do 14 dnů od data převzetí i bez udání důvodu.

Při vracení zboží si můžete vybrat z možností výměny za jiné zboží nebo vrácení peněz.

Při vrácení zboží specifikujte důvod nebo popište závadu. Vše je nutné dodat v písemné formě včetně kopie daňového dokladu

Podmínka vracení: zboží nesmí být poškozené ani nijak používané. Oděvy, jiné textilní módní doplňky a boty nesmí být nošené a musí mít původní visačky.

Zboží můžete vrátit těmito způsoby:

  1. Osobně na adresu naší vzorkové prodejny. Nezbytné je nás o Vašem rozhodnutí informovat na e.mail: reklamace@acaculture.cz, abychom mohli zajistit bezproblémové vyřízení. Dle Vašeho přání Vám zboží vyměníme nebo vrátíme finanční částku. Peníze Vám budou vyplaceny hotově na prodejně nebo převodem na Váš účet po vrácení zboží.

  1. Českou poštou nebo DPD, kdy zboží zašlete na své náklady na adresu naší vozkové prodejny.

  1. Po jeho doručení Vám, dle Vašeho přání, pošleme náhradní zboží ve stejné ceně nebo Vám zašleme částku za zboží na Vámi uvedené číslo bankovního účtu nebo Vám peníze zašleme poštovní poukázkou na Vaši adresu.

  2. Adresa naší vzorkové prodejny:

ACA – African Culture and Art,

Kamenická 26

170 00 Praha 7 – Letná

Máte li dotazy k reklamacím, prosíme, obraťte se na nás. Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hodin.

Telefon: + 420 773 987 832


Email: reklamace@acaculture.cz

Péče o textilní, kožené a dřevěné zboží

Oděvy:

Některé z námi prodávaných oděvů jsou barvené přírodními barvami a zdobené ručními výšivkami, proto potřebují speciální péči. Pokud tedy chcete, aby Vám sloužily co nejdéle, perte je pouze ručně a ve vlažné vodě. Doporučujeme pečovat o ně vždy dle symbolů údržby na visačkách. Perte je ručně a ve vlažné mýdlové vodě (u nestálobarevného textilu doporučujeme před prvním použitím vymáchat ve studené octové vodě, tím se barvy zafixují, při dalších praní použijte studenou vodu). Na textil, který lze prát v automatické pračce doporučujeme použit šetřené prací prostředky a prát při teplotě do 30 stupňů.

Žehlit doporučujeme pouze z rubové strany a na nižší teploty.

Módní dopňky

Textilní doplňky opět doporučujeme prát pouze ručně ve vlažné vodě. Kožené kabelky a peněženky pak můžete jemně očistit vlhkým hadříkem.

Přehozy, polštáže, metrový textil:

Perte je ručně ve vlažné a mýdlové vodě. Drahé přehozy a ručně vyšívané polštářky doporučujeme očistit vlhkým hadříkem pouze v místě zašpinění.

Nábytek:

Nábytek jejichž povrch je chráněn tenkou vrstvou přírodního vosku, není tedy určen k použití v exteriéru.
Pro běžnou údržbu používejte lehce navlhčený hadřík, nezapomeňte povrch dosucha vytřít hadrem ze savého materiálu. Pro odstranění prachu použijte nejlépe prachovku. Doporučujeme provést obnovu ochranné vrstvy čas od času, alespoň u nejvíce namáhaných částí nábytku, jako je např. deska stolu. Nejprve zbavte povrch prachu a nečistot, poté naneste rovnoměrně po celé ploše přiměřenou vrstvu vosku na nábytek. Vosk důkladně vetřete do povrchu. Nechte zaschnout 20-30 min a čistým hadrem ze savého materiálu třete povrch dokud nedosahuje požadovaného lesku.


Pro odstranění skvrn vzniklých například rozlitím nápoje, nebo postavením horkého šálku přímo na povrch je postup následující: Pomocí velmi jemné drátěné vlny přímočarými pohyby po létech odstraňte vzniklou skvrnu. Zbavte povrch jemných částeček prachu a na ošetřené místo naneste pomocí hadříku vrstvu přírodního vosku, určeného k údržbě nábytku. Po zaschnutí, cca 10 min, vyleštěte povrch suchým hadrem.


Naši výrobci